04 March 2010

1 John 3:2

This was part of stress test of e-Sword 9.5.1 that I did.

1Jn 3:2
(Translit) agapetoi, nsn tekna theos esmen, kai oupo efanerothe ti esometha. oidamen oti ean fanerotho omoioi auto esometha, oti ocometha auton kathos estin.
(VB-1934-bg) Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.
(NLT) Yes, dear friends, we are already God's children, and we can't even imagine what we will be like when Christ returns. But we do know that when he comes we will be like him, for we will see him as he really is.
(EBTV) Beloved, we are now children of God, and it has not yet been revealed what we will be. But we know that when it shall be revealed, we will be like Him, because we will see Him just as He is!
(GNT-Trans) agapetoiG27 A-VPM nunG3568 ADV teknaG5043 N-NPN theouG2316 N-GSM esmenG1510 V-PAI-1P kaiG2532 CONJ oupoG3768 ADV-N ephanerotheG5319 V-API-3S tiG5101 I-NSN esomethaG1510 V-FDI-1P oidamenG1492 V-RAI-1P otiG3754 CONJ eanG1437 COND phanerotheG5319 V-APS-3S omoioiG3664 A-NPM autoG846 P-DSM esomethaG1510 V-FDI-1P otiG3754 CONJ opsomethaG3708 V-FDI-1P autonG846 P-ASM kathosG2531 ADV estinG1510 V-PAI-3S
(MSTC) Dearly beloved, now are we the sons of God, and yet it doth not appear what we shall be. But we know that when it shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is.
(ACV) Beloved, now we are children of God, and it is not yet made known what we will be. But we know that whenever he is made known we will be like him, because we will see him as he is.
(ACV 2005) Beloved, now we are children of God, and it is not yet made known what we will be. But we know that whenever he is made known we will be like him, because we will see him as he is.
(AHRC-MT)
(AHRC-RMT)
(ALAB-bg-rl) ???????? ????????????? ?????? ????? ????????? ?????. ????? ???????? ?????? ????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ??????? ????? ???????? ??????????? ????????? ????????? ????????? ????????? ?????????? ????? ????!
(AMP) Beloved, we are [even here and] now God's children; it is not yet disclosed (made clear) what we shall be [hereafter], but we know that when He comes and is manifested, we shall [[2] as God's children] resemble and be like Him, for we shall see Him [3] just as He [really] is.
(AMP-rl-bg) Beloved, we are [even here and] now God's children; it is not yet disclosed (made clear) what we shall be [hereafter], but we know that when He comes and is manifested, we shall [[2]as God's children] resemble and be like Him, for we shall see Him [3]just as He [really] is.
(AUV-NT) Dearly loved ones, we are God’s children now, but it has not yet been revealed [to us] what we will be [in the future life, Luke 20:34-36]. But, we do know this, however, that when Jesus is revealed [i.e., at His second coming], we will be like Him [I Cor. 15:49], for we will see what He really looks like!
(ANV) Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos Hy sal wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is.
(BeST)

(Peshitta) ܚܒܝܒܝ ܗܫܐ ܒܢܘܗܝ ܚܢܢ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܐܬܓܠܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܢܐ ܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܝܕܥܝܢܢ ܕܝܢ ܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ ܒܕܡܘܬܗ ܗܘܝܢܢ ܘܚܙܝܢܢ ܠܗ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܀


(Peshitta-T) XBYBY H$) BNWHY XNN D)LH) WL) )TGLY (DM) LH$) MN) (TYDYNN DNHW) YD(YNN DYN DM) D)TGLY BDMWTH HWYNN WXZYNN LH )YK MDM D)YTWHY

(Peshita X) XBYBY H$A BNWHY XNN DALHA WLA ATGLY EDMA LH$A MNA ETYDYNN DNHWA YDEYNN DYN DMA DATGLY BDMWTH HWYNN WXZYNN LH AYK MDM DAYTWHY ;


(Peshitta Test) ܚܒܝܒܝ ܗܫܐ ܒܢܘܗܝ ܚܢܢ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܐܬܓܠܝ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܢܐ ܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܝܕܥܝܢܢ ܕܝܢ ܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ ܒܕܡܘܬܗ ܗܘܝܢܢ ܘܚܙܝܢܢ ܠܗ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܀


(asv-rl-cw) Beloved, now are we children of God, and it is not yet made manifest what we shall be. We know that, if he shall be manifested, we shall be like him; for we shall see him even as he is.

(BAD) Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es.

(BCI) Estimats, ara som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat allò que serem. Sabem que, quan es manifestarà, serem semblants a ell, perquè el veurem tal com és.


(BHS+)


(Bib La) Mezanmi, koulye a nou se pitit Bondye. Nou poko konnen egzakteman sa nou pral tounen. Men, nou konnen lè Kris la va parèt nou pral tounen tankou l', paske nou pral wè l' jan l' ye a.

(T. Amat)

(VW) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.

(N-C) Carísimos, ahora somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a El, porque le veremos tal cual es.

(BL95) Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos; pero sabemos que cuando él aparezca en su gloria, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como es.

(TA) Carísimos, nosotros somos ya ahora hijos de Dios; mas lo que seremos algún día no aparece aún. Sabemos sí que cuando se manifestare claramente Jesucristo, seremos semejantes a él en la gloria, porque le veremos como él es.

(BJ76) Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es.

(NBJ) Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es.

(BJ2) Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es.

(BJ3) Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado todavía lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal cual es.

(BLA) Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos; pero sabemos que cuando él aparezca en su gloria, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como es.

(Bible Name Abbreviation Goes Here) Empty Verse

(BLB-NT)

(BLS) Queridos hermanos, ¡nosotros ya somos hijos de Dios! Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez nos pareceremos a él, porque lo veremos como él es en realidad.

(BNP) Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando aparezca, seremos semejantes a él y lo veremos como él es.

(BOM)

(BPD) Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.

(BS2006)

(BSM) Amigos míos, hijos de Dios lo somos ya, aunque todavía no se ve lo que vamos a ser; pero sabemos que cuando Jesús se manifieste y lo veamos como es, seremos como él.

(BUL) Възлюбени, сега сме Божии чада, и още не е станало явно какво ще бъдем; но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е.

(bulvereen) I John 2:2 Той е умилостивението за нашите грехове, но не само за нашите, а и за греховете на целия свят.

(CAB) Queridos m os, ahora somos hijos de Dios, aunque todav a no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como es.

(CAS) Sí, amados, ahora somos hijos de Dios; pero todavía no se ha manifestado lo que después hayamos de ser. Pero de una cosa estamos seguros: cuando Cristo venga, seremos semejantes a él y le veremos tal como es.

(CENT) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.

(CEV-rl-bg) My dear friends, we are already God's children, though what we will be hasn't yet been seen. But we do know that when Christ returns, we will be like him, because we will see him as he truly is.

(LZhZhs) 亲爱的,我们现今是上帝的儿女;将来怎样,还未显明;我们只知道他无论什么时候显现,我们总会像他、因为我们必见他,照他的真样子。

(CUV-S+) 亲爱的27弟兄阿,我们现在3568是2070 5748神的2316儿女5043,(2532)将来(2071) (5704)如何5101,还未3768显明5319 5681;但1161我们知道1492 5758,(3754)主若1437显现5319 5686,我们必要2071 5704像3664他846、因为3754必得见3700 5695他的846真体(2531) (2076) (5748)。

(CUV-T+) 親愛的27弟兄阿,我們現在3568是2070 5748神的2316兒女5043,(2532)將來(2071) (5704)如何5101,還未3768顯明5319 5681;但1161我們知道1492 5758,(3754)主若1437顯現5319 5686,我們必要2071 5704像3664他846、因為3754必得見3700 5695他的846真體(2531) (2076) (5748)。

(CJB) Dear friends, we are God's children now; and it has not yet been made clear what we will become. We do know that when he appears, we will be like him; because we will see him as he really is.

(cjb-rl-cw) Dear friends, we are God's children now; and it has not yet been made clear what we will become. We do know that when he appears, we will be like him; because we will see him as he really is.

(CKJB+A) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(CLV) Beloved, now are we children of God, and it was not as yet manifested what we shall be. We are aware that, if He should be manifested, we shall be like Him, for we shall see Him according as He is."

(clVulgate) Carissimi, nunc filii Dei sumus: et nondum apparuit quid erimus. Scimus quoniam cum apparuerit, similes ei erimus: quoniam videbimus eum sicuti est.

(EngSinaiticus) Beloved, now are we children of God, and it has not yet been made manifest what we shall be. We know that when it shall be made manifest we shall be like him, because we, shall see him as he is.

(Complete Apostles' Bible) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is.

(NS) ΝΑΜΕΡΑΤΕ ΤΕΝΟΥ ΑΝΟΝ ΝΕϢΗΡΕ ΜΠΝΟΥΤΕ ΑΥШ ΜΠΑΤϤΟΥШΝϨ ΕΒΟΛ ϪΕ ΝΝΑΡ ΑϢ ΕΝϨΕ ΤΕΤΝСΟΟΥΝ ϪΕ ΕϤϢΑΝΟΥШΝϨ ΕΒΟΛ ΤΕΝΝΑϢШΠΕ ΕΝΕΙΝΕ ΜΜΟϤ ϪΕ ΤΝΝΑΥ ΕΡΟϤ ΚΑΤΑ ΘΕ ΕΤϤϢΟΟΠ ΝϨΗΤС

(NS-T) namerate tenou anon neShre mpnoute auw mpatFouwnH ebol Je nnar aS enHe tetnsooun Je eFSanouwnH ebol tennaSwpe eneine mmoF Je tnnau eroF kata qe etFSoop nHhts

(Sahidic C NT Test) ΝΑΜΕΡΑΤΕ ΤΕΝΟΥ ΑΝΟΝ ΝΕϢΗΡΕ ΜΠΝΟΥΤΕ ΑΥШ ΜΠΑΤϤΟΥШΝϨ ΕΒΟΛ ϪΕ ΝΝΑΡ ΑϢ ΕΝϨΕ ΤΕΤΝСΟΟΥΝ ϪΕ ΕϤϢΑΝΟΥШΝϨ ΕΒΟΛ ΤΕΝΝΑϢШΠΕ ΕΝΕΙΝΕ ΜΜΟϤ ϪΕ ΤΝΝΑΥ ΕΡΟϤ ΚΑΤΑ ΘΕ ΕΤϤϢΟΟΠ ΝϨΗΤС

(Coverdale) Dearly beloued, we are now ye childre of God, and yet hath it not appeared what we shalbe. But we knowe yt when he shal appeare, we shal be like him: for we shal se him as he is.

(Croatian E2R) Da, ljubljeni moji, već smo sada Božja djeca, a što ćemo biti poslije, još se nije očitovalo. Ali jedno znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični jer ćemo ga vidjeti onakvim kakav on doista jest.

(Croatian IS) Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza, što ćemo biti, Znamo, da kad se pokaže, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti, kao što jest.

(Croatian ST (KS)) Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.

(csb-rl-cw) Dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him as He is.

(CST-IBS) Sν, amados, ahora somos hijos de Dios; pero todavνa no se ha manifestado lo que despuιs hayamos de ser. Pero de una cosa estamos seguros: cuando Cristo venga, seremos semejantes a ιl y "le veremos tal como es.

(Mace) beloved, we are now the sons of God, tho' it does not yet appear what we shall be: but we know, that when this change shall be, his immediate presence will give us a divine resemblance.

(dby-rl-cw) Beloved, now are we children of God, and what we shall be has not yet been manifested; [23] we know [24] that if it [25] is manifested we shall be like him, for we shall see him as he is.

(DHH) Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se vetodavνa lo que seremos despuιs, sabemos que cuando Jesucristoaparezca seremos como ιl, porque lo veremos tal como es.

(DHHe) Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque aϊn no se ha manifestado lo que seremos despuιs, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como ιl, porque le veremos tal como es.[c]

(Diaglott) Beloved ones, now children of God we are, and not yet was it brought to light, what we shall be; we know but, that if he should appear, like to him we shall be; because we shall see him, as he is.

(DNB-rl-bg) I elskede! nu er vi Guds barn, og det er ennu ikke Γ¥penbaret hvad vi skal bli; vi vet at nΓ¥r han Γ¥penbares, da skal vi bli ham like; for vi skal se ham som han er.

(DT-rl-bg) Beloved, now are we children of God, and what we shall be has not yet been manifested; we know that if it is manifested we shall be like him, for we shall see him as he is.

(LPD) Queridos mνos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavνa. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque lo veremos tal cual es.

(ELG-NT) Beloved, we are the children of God now, but what we shall be has not yet been made known. We know that, when he appears, we shall be like him, and we shall see him just as he is.

(Diaglott-NT) Beloved ones, now children of God we are, and not yet was it brought to light, what we shall be; we know but, that if he should appear, like to him we shall be; because we shall see him, as he is.

(WEB) Beloved, now we are children of God, and it is not yet revealed what we will be. But we know that, when he is revealed, we will be like him; for we will see him just as he is.

(Wuest's)

(ALT) Beloved, we are now children of God, and it has not yet been revealed what we will be. But we know that when it [or, He] shall be revealed, we will be like Him, because we will see Him just as He is!

(BBE) My loved ones, now we are children of God, and at present it is not clear what we are to be. We are certain that at his revelation we will be like him; for we will see him as he is.

(DRB) Dearly beloved, we are now the sons of God: and it hath not yet appeared what we shall be. We know that when he shall appear we shall be like to him: because we shall see him as he is.

(Geneva) Dearely beloued, nowe are we the sonnes of God, but yet it is not made manifest what we shall be: and we know that when he shalbe made manifest, we shalbe like him: for we shall see him as he is.

(IAS NC) Beloved, now are we the sons of Elohim, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.


(Phillips NT) 2 Oh, dear children of mine (forgive the affection of an old man!), have you realised it? Here and now we are God's children. We don't know what we shall become in the future. We only know that, if reality were to break through, we should reflect his likeness, for we should see him as he really is!


(JST) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be; but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(JST-mormom) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be; but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(JPS)

(KJ2000) Beloved, now are we the children of God, and it does not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(KJVCNT) Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(KJV+TVM) BelovedG27, nowG3568 are weG2070 [G5748] the sonsG5043 of GodG2316, andG2532 it dothG5319 not yetG3768 appearG5319 [G5681] whatG5101 we shall beG2071 [G5704]: butG1161 we knowG1492 [G5758] thatG3754, whenG1437 he shall appearG5319 [G5686], we shall beG2071 [G5704] likeG3664 himG846; forG3754 we shall seeG3700 [G5695] himG846 asG2531 he isG2076 [G5748].

(KJV) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(KJV+) Beloved,G27 nowG3568 areG2070 we the sonsG5043 of God,G2316 andG2532 it doth not yetG3768 appearG5319 whatG5101 we shall be:G2071 butG1161 we knowG1492 that,G3754 whenG1437 he shall appear,G5319 we shall beG2071 likeG3664 him;G846 forG3754 we shall seeG3700 himG846 asG2531 he is.G2076

(KJV-1611) Beloued, now are we the sonnes of God, and it doeth not yet appeare, what wee shall be: but wee know, that when he shall appeare, we shall bee like him: for we shall see him as he is.

(KJV21-rl-bg) Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be; but we know that, when He shall appear, we shall be like Him; for we shall see Him as He is.

(KJVA) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(KJVR) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(KJV-rl-cw) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(LITV) Beloved, now we are the children of God, and it was not yet revealed what we shall be. But we know that if He is revealed, we shall be like Him, because we shall see Him as He is.

(LITV-TSP) Beloved, now we are the children of God, and it was not yet revealed what we shall be. But we know that if He is revealed, we shall be like Him, because we shall see Him as He is.

(LONT) Beloved, now we are the children of God; but it does not yet appear what we shall be. However, we know that when he shall appear, we shall be like him-that we shall see him as he is.

(MKJV) Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be. But we know that when He shall be revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.

(Moffatt NT) We are children of God now, beloved; what we are to be is not apparent yet, but we do know that when he appears, we are to be like him — for we are to see him as he is.

(MSG) But friends, that's exactly who we are: children of God. And that's only the beginning. Who knows how we'll end up! What we know is that when Christ is openly revealed, we'll see him--and in seeing him, become like him.

(msg-test) But friends, that's exactly who we are: children of God. And that's only the beginning. Who knows how we'll end up! What we know is that when Christ is openly revealed, we'll see him - and in seeing him, become like him.

(Murdock) My beloved, now are we the sons of God; and hitherto, it hath not appeared what we are to be: but we know that, when he shall appear, we shall be in his likeness, and we shall see him as he is.

(NA26) Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν.

(NAB-A) Beloved, we are God's children now; what we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is.

(NAB D) Beloved, we are God's children now; what we shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see him as he is.

(MAS+ (CrossWalk)) BelovedG27 , nowG3568 we are childrenG5043 of GodG2316 , and it has not appearedG5319 as yetG3768 whatG5101 we will be. We know that whenG1437 He appearsG5319 , we will be likeG3664 Him, becauseG3754 we will seeG3708 Him just as He is.

(NASB 1988) Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we shall be. We know that, when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him just as He is.

(NASB) Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is.

(nsn+rl-cw) BelovedG27 , nowG3568 we are childrenG5043 of GodG2316 , and it has not appearedG5319 as yetG3768 whatG5101 we will be. We know that whenG1437 He appearsG5319 , we will be likeG3664 Him, becauseG3754 we will seeG3708 Him just as He is.

(NASB1977) Beloved <27>, now <3568> we are children <5043> of God <2316>, and it has not appeared <5319> as yet <3768> what <5101> we shall be. We know <3609a> that, when <1437> He appears <5319>, we shall be like <3664> Him, because <3754> we shall see <3708> Him just <2531a> as He is.

a 1Jo 2:7

b Joh 1:12; Joh 11:52; Rom 8:16; 1Jo 3:1, 1Jo 3:10

c Rom 8:19, Rom 8:23f.

d Luk 17:30; Col 3:4; 1Jo 2:28

e Rom 8:29; 2Pe 1:4

f Joh 17:24; 2Co 3:18

(NASB1995) Beloved <27>, now <3568> we are children <5043> of God <2316>, and it has not appeared <5319> as yet <3768> what <5101> we will be. We know <3609a> that when <1437> He appears <5319>, we will be like <3664> Him, because <3754> we will see <3708> Him just <2531a> as He is.

a 1Jo 2:7

b Joh 1:12; Joh 11:52; Rom 8:16; 1Jo 3:1, 1Jo 3:10

c Rom 8:19, Rom 8:23f

d Luk 17:30; Col 3:4; 1Jo 2:28

e Rom 8:29; 2Pe 1:4

f Joh 17:24; 2Co 3:18

(NASB-rl-bg) (4)Beloved, now we are (5)children of God, and (6)it has not appeared as yet what we will be We know that when He (7)appears, we will be (8)like Him, because we will (9)see Him just as He is.

(NET) Dear friends, we are God's children now, and what we will be6 has not yet been revealed. We7 know that8 whenever9 it10 is revealed11 we will be like him, because12 we will see him just as he is.13

(NIV-best-test)

(NKJV) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.

(NIRV-rl-bg) Dear friends, now we are children of God. He still hasn't let us know what we will be. But we know that when Christ appears, we will be like him. We will see him as he really is.

(NIV-rl-bg) Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears,[1]we shall be like him, for we shall see him as he is.

(NIVUK-rl-bg) Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.

(NJB) My dear friends, we are already God's children, but what we shall be in the future has not yet been revealed. We are well aware that when he appears we shall be like him, because we shall see him as he really is.

(nkj-rl-cw) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.

(NKJV+) Beloved G27, now G3568 we are G2070 (G5748) children G5043 of God G2316; and G2532 it has G5319 (00) not yet G3768 been revealed G5319 (G5681) what G5101 we shall be G2071 (G5704), but G1161 we know G1492 (G5758) that G3754 when G1437 He is revealed G5319 (G5686), we shall be G2071 (G5704) like G3664 Him G846, for G3754 we shall see G3700 (G5695) Him G846 as G2531 He is G2076 (G5748).

(NKJV-rl-bg) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.

(NLT-rl-bg) Yes, dear friends, we are already God's children, and we can't even imagine what we will be like when Christ returns. But we do know that when he comes we will be like him, for we will see him as he really is.

(nlt-rl-cw) Yes, dear friends, we are already God's children, and we can't even imagine what we will be like when Christ returns. But we do know that when he comes we will be like him, for we will see him as he really is.

(NLV-rl-bg) Dear friends, we are God's children now. But it has not yet been shown to us what we are going to be. We know that when He comes again, we will be like Him because we will see Him as He is.

(EMTV) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is.

(Lamsa NT) My beloved, now we are the sons of God, and as yet it has not been revealed what we shall be: but we know that when he shall appear, we shall be in his likeness; for we shall see him as he is.

(RKJV-NT) Beloved, now we are the sons of God; and what we shall be has not yet been disclosed: but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.

(RYLT-NT) beloved, now, children of God are we, and it was not yet manifested what we shall be, and we have known that if he may be manifested, like him we shall be, because we shall see him as he is;

(RNT) Beloved, we are now children of God and it is not yet plain what we shall be. But we know that if he appears we shall be like him, for we shall see him as he is.

(TCNT) Dear friends, we are God's Children now; what we shall be has not yet been revealed. What we do know is that, when it is revealed, we shall be like Christ; because we shall see him as he is.

(TNIV) Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, [a] we shall be like him, for we shall see him as he is.

(Wesley's) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know, when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.

(WNT) Dear friends, we are now God's children, but what we are to be in the future has not yet been fully revealed. We know that if Christ reappears we shall be like Him, because we shall see Him as He is.

(WTNTM) Dearly beloved, now are we the sons of God, and yet it hath not appear what we shall be. But we know that when it shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is.

(WTNT) Dearly beloved, now are we the sons of God, and yet it hath not appear what we shall be. But we know that when it shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is.

(WycliffeNT) Moost dere britheren, now we ben the sones of God, and yit it apperide not, what we schulen be. We witen, that whanne he schal appere, we schulen be lijk hym, for we schulen se hym as he is.

( ENG-LXX)

(ASV) Beloved, now are we children of God, and it is not yet made manifest what we shall be. We know that, if he shall be manifested, we shall be like him; for we shall see him even as he is.

(Lamsa) My beloved, now we are the sons of God, and as yet it has not been revealed what we shall be; but we know that when he shall appear, we shall be in his likeness; for we shall see him as he is.

(VW-Edition) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.

(Darby) Beloved, now are we children of God, and what we shall be has not yet been manifested; we know that if it is manifested we shall be like him, for we shall see him as he is.

(CEV) My dear friends, we are already God's children, though what we will be hasn't yet been seen. But we do know that when Christ returns, we will be like him, because we will see him as he truly is.

(CLV2) Beloved, now are we children of God, and it was not as yet manifested what we shall be. We are aware that, if He should be manifested, we shall be like Him, for we shall see Him according as He is.

(HCSB) Dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. (1) We know that when He appears, we will be like Him, (2) because we will see Him as He is. (3)

(HCSB-RL-CW) Dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him as He is.

(HNV) Beloved, now we are children of God, and it is not yet revealed what we will be. But we know that, when he is revealed, we will be like him; for we will see him just as he is.

(ISV) Dear friends, we are now God's children, but what we will be like has not been revealed yet. We know that when Christ is revealed we will be like him, because we will see him as he is.

(LB) Yes, dear friends, we are already God's children, right now, and we can't even imagine what it is going to be like later on. But we do know this, that when he comes we will be like him, as a result of seeing him as he really is.

(NASB+) BelovedG27, nowG3568 we are childrenG5043 of GodG2316, and it has not appearedG5319 as yetG3768 whatG5101 we will be. We knowG3609a that whenG1437 He appearsG5319, we will be likeG3664 Him, becauseG3754 we will seeG3708 Him justG2531a as He is.

(NIrV) Dear friends, now we are children of God. He still hasn't let us know what we will be. But we know that when Christ appears, we will be like him. We will see him as he really is.

(NIV) Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.

(NSB) Beloved, now we are children of God. It is not yet revealed what we will be. We know that when he is revealed we will be like him. We will see him just as he is.

(NWT) Beloved ones, now we are children of God, but as yet it has not been made manifest what we shall be. We do know that whenever he is made manifest we shall be like him, because we shall see him just as he is.

(PNT1745) Beloved, we are now the Sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: We know, that when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(Rev. Webster+) BelovedG27, nowG3568 are weG2070 [G5748] the sonsG5043 of GodG2316, andG2532 it dothG5319 0 not yetG3768 appearG5319 [G5681] whatG5101 we shall beG2071 [G5704]: butG1161 we knowG1492 [G5758] thatG3754, whenG1437 he shall appearG5319 [G5686], we shall beG2071 [G5704] likeG3664 himG846; forG3754 we shall seeG3700 [G5695] himG846 asG2531 he isG2076 [G5748].

(WEB 2006) Beloved, now we are children of God, and it is not yet revealed what we will be. But we know that, when he is revealed, we will be like him; for we will see him just as he is.

(WEB 2005) Beloved, now we are children of God, and it is not yet revealed what we will be. But we know that, when he is revealed, we will be like him; for we will see him just as he is.

(YLT) beloved, now, children of God are we, and it was not yet manifested what we shall be, and we have known that if he may be manifested, like him we shall be, because we shall see him as he is;

(RSVA) Beloved, we are God's children now; it does not yet appear what we shall be, but we know that when he appears we shall be like him, for we shall see him as he is.

(Bishops) Dearely beloued, nowe are we the sonnes of God, and yet it doth not appeare what we shalbe: But we knowe that when he shall appeare, we shalbe lyke hym, for we shall see hym as he is.

(Tyndale) Derely beloved now are we ye sonnes of God and yet it dothe not appere what we shal be. But we knowe that when it shall appere we shal be lyke him. For we shall se him as he is.

(Voice) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is.

(Webster) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(WORNT) Beloved, we are now the children of God, but it doth not yet appear what we shall be: we know however, that, when He shall appear, we shall be like Him; for we shall see Him as He is.

(YLT-rl-bg) beloved, now, children of God are we, and it was not yet manifested what we shall be, and we have known that if he may be manifested, like him we shall be, because we shall see him as he is;

(ME-CKJB+A) Beloved, now are we the sons of Elohim, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(ERV) Dear friends, now we are children of God. We have not yet been shown what we will be in the future. But we know that when Christ comes again, we will be like him. We will see him like he really is.

(Esperanto D-2) Amataj, nun ni estas infanoj de Dio, kaj ankoraû ne elmontriĝis, kio ni estos. Ni scias, ke se li elmontriĝos, ni estos similaj al li; ĉar ni vidos lin, kiel li estas.

(Esperanto-X) Amataj, nun ni estas infanoj de Dio, kaj ankoraux ne elmontrigxis, kio ni estos. Ni scias, ke se li elmontrigxos, ni estos similaj al li; cxar ni vidos lin, kiel li estas.

(ESV+) Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared; but we know that when he appears[1] we shall be like him, because we shall see him as he is.

(ESV-rl-bg) Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared; but we know that when he appears[1] we shall be like him, because we shall see him as he is.

(EUNSA) Queridνsimos: ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando ιl se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal como es.

(ACF) Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda nγo ι manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele; porque assim como ι o veremos.

(FPB) Minun rakkaani! nyt me olemme Jumalan lapset, ja ei ole se vielδ ilmestynyt, miksi me tulemme; mutta me tiedδmme, kuin se ilmestyy, niin me hδnen kaltaisiksensa tulemme; sillδ me saamme hδnen nδhdδ niinkuin hδn on.

(Jer (F)) Bien-aimιs, dθs maintenant, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore ιtι manifestι. Nous savons que lors de cette manifestation nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est.

(INTERLINEAL) αγαπητοι G27[BELOVED,] νυν G3568[NOW] τεκνα G5043[CHILDREN] θεου G2316[OF GOD] εσμεν G2070(G5748)[ARE WE,] και G2532[AND] ουπω G3768[NOT YET] εφανερωθη G5319(G5681)[WAS IT MANIFESTED] τι G5101[WHAT] εσομεθα G2071(G5704)[WE SHALL BE;] οιδαμεν G1492(G5758) δε G1161[BUT WE KNOW] οτι G3754[THAT] εαν G1437[IF] φανερωθη G5319(G5686)[HE BE MANIFESTED,] ομοιοι G3664[LIKE] αυτω G846[HIM] εσομεθα G2071(G5704)[WE SHALL BE,] οτι G3754[FOR] οψομεθα G3700(G5695)[WE SHALL SEE] αυτον G846[HIM] καθως G2531[AS] εστιν G2076(G5748)[HE IS.]

(WHNT-1881-bg-b) αγαπητοι νυν τεκνα θεου εσμεν και ουπω εφανερωθη τι εσομεθα οιδαμεν οτι εαν φανερωθη ομοιοι αυτω εσομεθα οτι οψομεθα αυτον καθως εστιν

(CGNT) αγαπητοι νυν τεκνα θεου εσμεν και ουπω εφανερωθη τι εσομεθα οιδαμεν TSB=δε οτι εαν φανερωθη ομοιοι αυτω εσομεθα οτι οψομεθα αυτον καθως εστιν

(GNT) ᾿Αγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φανερωθῇ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστι.

(GNT+) αγαπητοιG27 A-VPM νυνG3568 ADV τεκναG5043 N-NPN θεουG2316 N-GSM εσμενG2070 V-PXI-1P καιG2532 CONJ ουπωG3768 ADV εφανερωθηG5319 V-API-3S τιG5101 I-NSN εσομεθαG2071 V-FXI-1P οιδαμενG1492 V-RAI-1P δεG1161 CONJ οτιG3754 CONJ εανG1437 COND φανερωθηG5319 V-APS-3S ομοιοιG3664 A-NPM αυτωG846 P-DSM εσομεθαG2071 V-FXI-1P οτιG3754 CONJ οψομεθαG3700 V-FDI-1P αυτονG846 P-ASM καθωςG2531 ADV εστινG2076 V-PXI-3S

(GNT-TR) αγαπητοι νυν τεκνα θεου εσμεν και ουπω εφανερωθη τι εσομεθα οιδαμεν δε οτι εαν φανερωθη ομοιοι αυτω εσομεθα οτι οψομεθα αυτον καθως εστιν

(GNT-TR+) αγαπητοιG27 A-VPM νυνG3568 ADV τεκναG5043 N-NPN θεουG2316 N-GSM εσμενG2070 V-PXI-1P καιG2532 CONJ ουπωG3768 ADV εφανερωθηG5319 V-API-3S τιG5101 I-NSN εσομεθαG2071 V-FXI-1P οιδαμενG1492 V-RAI-1P δεG1161 CONJ οτιG3754 CONJ εανG1437 COND φανερωθηG5319 V-APS-3S ομοιοιG3664 A-NPM αυτωG846 P-DSM εσομεθαG2071 V-FXI-1P οτιG3754 CONJ οψομεθαG3700 V-FDI-1P αυτονG846 P-ASM καθωςG2531 ADV εστινG2076 V-PXI-3S

(GNT-V TL) agapκtoi nun tekna theou esmen kai oupτ ephanerτthκ ti esometha oidamen tsb=de oti ean phanerτthκ omoioi autτ esometha oti opsometha auton kathτs estin

(GNT-V) αγαπητοι νυν τεκνα θεου εσμεν και ουπω εφανερωθη τι εσομεθα οιδαμεν TSBδε οτι εαν φανερωθη ομοιοι αυτω εσομεθα οτι οψομεθα αυτον καθως εστιν

(GNT-WH+) αγαπητοιG27 A-VPM νυνG3568 ADV τεκναG5043 N-NPN θεουG2316 N-GSM εσμενG2070 V-PXI-1P καιG2532 CONJ ουπωG3768 ADV εφανερωθηG5319 V-API-3S τιG5101 I-NSN εσομεθαG2071 V-FXI-1P οιδαμενG1492 V-RAI-1P οτιG3754 CONJ εανG1437 COND φανερωθηG5319 V-APS-3S ομοιοιG3664 A-NPM αυτωG846 P-DSM εσομεθαG2071 V-FXI-1P οτιG3754 CONJ οψομεθαG3700 V-FDI-1P αυτονG846 P-ASM καθωςG2531 ADV εστινG2076 V-PXI-3S

(G-NT-TR (Steph)+) αγαπητοι Beloved 27 A-VPM νυν now 3568 ADV τεκνα we the sons 5043 N-NPN θεου of God 2316 N-GSM εσμεν are 2070 V-PXI-1P και and 2532 CONJ ουπω it doth not yet 3768 ADV εφανερωθη appear 5319 V-API-3S τι what 5101 I-NSN εσομεθα we shall be 2071 V-FXI-1P οιδαμεν we know 1492 V-RAI-1P δε but 1161 CONJ οτι that 3754 CONJ εαν when 1437 COND φανερωθη he shall appear 5319 V-APS-3S ομοιοι like 3664 A-NPM αυτω him 846 P-DSM εσομεθα we shall be 2071 V-FXI-1P οτι for 3754 CONJ οψομεθα we shall see 3700 V-FDI-1P αυτον him 846 P-ASM καθως as 2531 ADV εστιν he is. 2076 V-PXI-3S

(IGNT) αγαπητοι G27[BELOVED,] νυν G3568[NOW] τεκνα G5043[CHILDREN] θεου G2316[OF GOD] εσμεν G2070(G5748)[ARE WE,] και G2532[AND] ουπω G3768[NOT YET] εφανερωθη G5319(G5681)[WAS IT MANIFESTED] τι G5101[WHAT] εσομεθα G2071(G5704)[WE SHALL BE;] οιδαμεν G1492(G5758) δε G1161[BUT WE KNOW] οτι G3754[THAT] εαν G1437[IF] φανερωθη G5319(G5686)[HE BE MANIFESTED,] ομοιοι G3664[LIKE] αυτω G846[HIM] εσομεθα G2071(G5704)[WE SHALL BE,] οτι G3754[FOR] οψομεθα G3700(G5695)[WE SHALL SEE] αυτον G846[HIM] καθως G2531[AS] εστιν G2076(G5748)[HE IS.]

(Metaglottisis) Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε, και ακόμη δε φανερώθηκε τι θα είμαστε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε καθώς είναι.

(NA26-) Ἀγαπητοί,00361 νῦν13213 τέκνα18967 θεοῦ17112 ἐσμεν,05538 καὶ09614 οὔπω14012 ἐφανερώθη07985 τί19273 ἐσόμεθα.05540 οἴδαμεν13413 ὅτι13995 ἐὰν05047 φανερωθῇ07998 ὅμοιοι13618 αὐτῷ03189 ἐσόμεθα,05540 ὅτι13995 ὀψόμεθα13822 αὐτὸν03176 καθώσ09998 ἐστιν.05547

(TGNT+) Ἀγαπητοί, G27 [A-VPM ] νῦν G3568 [ADV ] τέκνα G5043 [N-NPN ] θεοῦ G2316 [N-GSM ] ἐσμεν, G1510 [V-PAI-1P ] καὶ G2532 [CONJ ] οὔπω G3768 [ADV-N ] ἐφανερώθη G5319 [V-API-3S ] τί G5101 [I-NSN ] ἐσόμεθα. G1510 [V-FDI-1P ] οἴδαμεν G1492 [V-RAI-1P ] ὅτι G3754 [CONJ ] ἐὰν G1437 [COND ] φανερωθῇ G5319 [V-APS-3S ] ὅμοιοι G3664 [A-NPM ] αὐτῷ G846 [P-DSM ] ἐσόμεθα, G1510 [V-FDI-1P ] ὅτι G3754 [CONJ ] ὀψόμεθα G3708 [V-FDI-1P ] αὐτὸν G846 [P-ASM ] καθώς G2531 [ADV ] ἐστιν. G1510 [V-PAI-3S ]

(WH+) αγαπητοι G27[A-VPM] νυν G3568[ADV] τεκνα G5043[N-NPN] θεου G2316[N-GSM] εσμεν G2070(G5748)[V-PXI-1P] και G2532[CONJ] ουπω G3768[ADV] εφανερωθη G5319(G5681)[V-API-3S] τι G5101[I-NSN] εσομεθα G2071(G5704)[V-FXI-1P] οιδαμεν G1492(G5758)[V-RAI-1P] οτι G3754[CONJ] εαν G1437[COND] φανερωθη G5319(G5686)[V-APS-3S] ομοιοι G3664[A-NPM] αυτω G846[P-DSM] εσομεθα G2071(G5704)[V-FXI-1P] οτι G3754[CONJ] οψομεθα G3700(G5695)[V-FDI-1P] αυτον G846[P-ASM] καθως G2531[ADV] εστιν G2076(G5748)[V-PXI-3S]

(LXX)

(LXX+)

(Vamvas) Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι.

(LXX+ & WH+) αγαπητοι G27[A-VPM] νυν G3568[ADV] τεκνα G5043[N-NPN] θεου G2316[N-GSM] εσμεν G2070(5748)[V-PXI-1P] και G2532[CONJ] ουπω G3768[ADV] εφανερωθη G5319(5681)[V-API-3S] τι G5101[I-NSN] εσομεθα G2071(5704)[V-FXI-1P] οιδαμεν G1492(5758)[V-RAI-1P] οτι G3754[CONJ] εαν G1437[COND] φανερωθη G5319(5686)[V-APS-3S] ομοιοι G3664[A-NPM] αυτω G846[P-DSM] εσομεθα G2071(5704)[V-FXI-1P] οτι G3754[CONJ] οψομεθα G3700(5695)[V-FDI-1P] αυτον G846[P-ASM] καθως G2531[ADV] εστιν G2076(5748)[V-PXI-3S]

(Phillips) 2 Oh, dear children of mine (forgive the affection of an old man!), have you realised it? Here and now we are God's children. We don't know what we shall become in the future. We only know that, if reality were to break through, we should reflect his likeness, for we should see him as he really is!

(Wuest )

(Translit+) agapetos27 nun3568 . . . teknon5043 . theos2316 . . . . oupo3768 phaneroo5319 tis5101 . . . . . eido1492 . ean1437 . . phaneroo5319 . . . homoios3664 . . . . optanomai3700 . . . .

(HA) [b] Meine Lieben! Wenn wir schon jetzt Kinder Gottes sind, was werden wir erst sein, wenn Christus kommt! Dann werden wir ihm δhnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist.

(GDBY_NT) Beloved, now are we the children of God, and it is not yet manifest what we shall be. We know that, if he may be made manifest, we shall be like him; because we shall see him as he is.

(GSNT) Dear friends, we are God's children now; it has not yet been disclosed what we are to be. We know that if he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.

(IntEspWH+) αγαπητοι G27:A-VPM Amados νυν G3568:ADV ahora τεκνα G5043:N-NPN hijos θεου G2316:N-GSM de Dios εσμεν G1510:V-PAI-1P somos και G2532:CONJ y ουπω G3768:ADV-N todavía no εφανερωθη G5319:V-API-3S fue hecho manifiesto τι G5101:I-NSN qué εσομεθα G1510:V-FDI-1P seremos οιδαμεν G1492:V-RAI-1P hemos sabido οτι G3754:CONJ que εαν G1437:COND si alguna vez φανερωθη G5319:V-APS-3S sea manifestado ομοιοι G3664:A-NPM semejantes αυτω G846:P-DSM a él εσομεθα G1510:V-FDI-1P seremos οτι G3754:CONJ porque οψομεθα G3708:V-FDI-1P veremos αυτον G846:P-ASM a él καθως G2531:ADV según como εστιν G1510:V-PAI-3S es

(gwd-rl-cw) Dear friends, now we are God's children. What we will be isn't completely clear yet. We do know that when Christ appears we will be like him because we will see him as he is.


(HOT+)

(HOT)

(WLC (2))

(WLC (0))

(WLC (1))

(WLC-YHVH (3))


(HB-rl-bg) Mga hinigugma, karon mga anak na kita sang Dios. Pero wala pa mapahayag kon mangin ano gid kita sa ulihi. Nahibaluan ta nga kon mag-abot na si Cristo mangin kaangay kita sa iya, kay makita gid naton ang iya matuod nga kinaugali.

(HCS) Dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him as He is.

(HCSB+) Dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. (A) We know that when He appears, we will be like Him, (B) because we will see Him as He is. (C)

(csb) Dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him as He is.

(HCSB-rl-bg) Dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. (1) We know that when He appears, we will be like Him, (2) because we will see Him as He is. (3)

(HCV) Mezanmi, koulye a nou se pitit Bondye. Nou poko konnen egzakteman sa nou pral tounen. Men, nou konnen lθ Kris la va parθt nou pral tounen tankou l', paske nou pral wθ l' jan l' ye a.

(Brit Xadasha 1999) Muy amados, ahora somos benι Elojim, y aϊn no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando el apareciere, serιmos semejantes a ιl, porque lo verιmos como ιl es.

(HB-bg)

(HLC)

(hnv-rl-cw) Beloved, now we are children of God, and it is not yet revealed what we will be. But we know that, when he is revealed, we will be like him; for we will see him just as he is.

(IAV) Beloved, now are we the sons of Elohim, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(ISR AV) Beloved, now are we the sons of Elohim, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(ISV (w/ref)) Dear friends, we are now God's children, but what we will be like has not been revealed yet. We know that when Christ[2] is revealed we will be like him, because we will see him as he is.(2)

(JB2000) And every one that has this hope in him purifies himself, even as he is pure.

(JER) Queridos, ahora somos hijos de Dios y aϊn no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal cual es.

(Jerus) My dear friends, we are already God's children, but what we shall be in the future has not yet been revealed. We are well aware that when he appears we shall be like him, because we shall see him as he really is.

(JM-NT) Beloved ones, now (at the present time) we continuously exist being God's children (born ones; bairns from the standpoint of origin), and it has not yet been made visible (or it is not yet manifested) what we shall be. We have perceived, and thus know (are aware) that if it (or He) should be [or whenever it or He may] be made visible (manifested), ones like to Him (like ones to Him; ones like Him; ones resembling Him) we shall be, because we shall see Him just as (according as; in the manner that) He constantly exists (He is).

(JUN) Amados, ahora hijos de Dios somos, y aϊn no ha parecido lo que seremos. Sabemos que, si ιl pareciere, semejantes a ιl seremos; porque le veremos, asν como es.

(KJV2000) Beloved, now are we the children of God, and it does not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(Klingon / tlhIngan Hol ) Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de mΓ©g nem lett nyilvΓ΅nvalΓ³, hogy mivΓ© leszΓΌnk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvΓ΅nvalΓ³vΓ΅ lesz, hasonlΓ³vΓ΅ leszΓΌnk hozzΓ΅, Γ©s olyannak fogjuk Ε‘t lΓ΅tni, amilyen valΓ³jΓ΅ban. Kol 3:4 2Kor 3:18

(Klingon) parmaqqay, DaH maH 'oH puqpu' vo' joH'a', je 'oH ghaH ghobe' yet 'angta' nuq maH DichDaq taH. 'ach maH Sov vetlh, ghorgh ghaH ghaH 'angta', maH DichDaq taH rur ghaH; vaD maH DichDaq legh ghaH just as ghaH ghaH.

(Knox NT) Beloved, we are sons of God even now, and what we shall be hereafter, has not been made known as yet. But we know that when he comes we shall be like him; we shall see him, then, as he is.

(KSZI) Sahabat-sahabat yang kukasihi, sekarang ini kita anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Tetapi kita tahu bahawa apabila al-Masih datang, kita akan menjadi seperti-Nya, kerana kita akan melihat-Nya dalam keadaan-Nya yang sebenar.

(Kyrgyz RH) Сүйүктүүлөрүм, биз эми Кудайдын балдарыбыз. Бирок эмне болорубуз бизге айкын боло элек. Машайак келгенде, Ага окшош болорубузду гана билебиз. Анткени Анын кандай экенин көрөбүз.

(La -rl-bg) Adesso siamo figli di Dio, miei cari, e non ci Γ¨ stato ancora rivelato cosa saremo in futuro. Ma sappiamo questo: quando vedremo Cristo saremo simili a lui, perchΓ© lo vedremo come realmente egli Γ¨.

(vul-rl-cw) carissimi nunc filii Dei sumus et nondum apparuit quid erimus scimus quoniam cum apparuerit similes ei erimus quoniam videbimus eum sicuti est

(Vulgate) carissimi nunc filii Dei sumus et nondum apparuit quid erimus scimus quoniam cum apparuerit similes ei erimus quoniam videbimus eum sicuti est

(LBL)

(LitNT) BELOVED, NOW CHILDREN OF GOD ARE WE, AND NOT YET WAS IT MANIFESTED WHAT WE SHALL BE; BUT WE KNOW THAT IF HE BE MANIFESTED, LIKE HIM WE SHALL BE, FOR WE SHALL SEE HIM AS HE IS.

(LND-rl-bg) Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non Γ¨ ancora stato manifestato ciΓ² che saremo; sappiamo perΓ² che quando egli sarΓ manifestato, saremo simili a lui, perchΓ© lo vedremo come egli Γ¨.

(LS-bg-best-test)

(Lugandan 2) Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, so tekinnalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye; kubanga tulimulaba nga bw'ali.

(ldb) Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, so tekinnalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye; kubanga tulimulaba nga bw'ali.

(luganda-8c) Abaagalwa, kaakano tuli baana ba Katonda, so tekinnalabisibwa kye tuliba. Tumanyi nti bw'alirabisibwa tulifaanana nga ye; kubanga tulimulaba nga bw'ali.

(LXX+WH+) αγαπητοιG27 A-VPM νυνG3568 ADV τεκναG5043 N-NPN θεουG2316 N-GSM εσμενG2070[G5748] V-PXI-1P καιG2532 CONJ ουπωG3768 ADV εφανερωθηG5319[G5681] V-API-3S τιG5101 I-NSN εσομεθαG2071[G5704] V-FXI-1P οιδαμενG1492[G5758] V-RAI-1P οτιG3754 CONJ εανG1437 COND φανερωθηG5319[G5686] V-APS-3S ομοιοιG3664 A-NPM αυτωG846 P-DSM εσομεθαG2071[G5704] V-FXI-1P οτιG3754 CONJ οψομεθαG3700[G5695] V-FDI-1P αυτονG846 P-ASM καθωςG2531 ADV εστινG2076[G5748] V-PXI-3S

(Martin) Mes bien-aimιs, nous sommes maintenant les enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore manifestι ; or nous savons que lorsque [le fils de Dieu] sera apparu, nous lui serons semblables ; car nous le verrons tel qu'il est.

(MB-rl-bg) E nga hoa aroha, he tamariki tatou na te Atua inaianei; a kahore ano i kitea noatia he aha ranei tatou a mua: ia, ka rite tatou ki a ia; ka kite hoki tatou i a ia, i tona ahua ake ano.

(nas-rl-cw) Beloved, (109) now we are children (110) of God, and it (111) has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, (112) we will be like (113) Him, because we will see (114) Him just as He is.

(NCV) Dear friends, now we are children of God, and we have not yet been shown what we will be in the future. But we know that when Christ comes again, we will be like him, because we will see him as he really is.

(ncv-rl-cw) Dear friends, now we are children of God, and we have not yet been shown what we will be in the future. But we know that when Christ comes again, we will be like him, because we will see him as he really is.

(NLV) Dear friends, we are God's children now. But it has not yet been shown to us what we are going to be. We know that when He comes again, we will be like Him because we will see Him as He is.

(NLT-bg-rl-20061220) Dear friends, we are already God's children, but he has not yet shown us what we will be like when Christ appears. But we do know that we will be like him, for we will see him as he really is.

(nlt-cw-rb-2006+1220) Yes, dear friends, we are already God's children, and we can't even imagine what we will be like when Christ returns. But we do know that when he comes we will be like him, for we will see him as he really is.

(Nuevo Mundo (Los TJ)) Amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavνa no se ha manifestado lo que seremos. Sν sabemos que cuando ιl sea manifestado seremos semejantes a ιl, porque lo veremos tal como ιl es.

(nrs-rl-cw) Beloved, we are God's children now; what we will be has not yet been revealed. What we do know is this: when he [12] is revealed, we will be like him, for we will see him as he is.

(AF) Ahora, queridos mνos, somos hijos de Dios, aunque todavνa no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que el dνa en que se manifieste seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal cual es.

(NVI) Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavνa no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a ιl, porque lo veremos tal como ιl es.

(PWL) Julle, vir wie ons lief is, ons is nou kinders van God en dit is tot nou toe nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as Hy openbaar word, na Sy beeld sal wees en Hom sal sien net soos Hy is

(PD) Queridos mνos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavνa. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque lo veremos tal cual es.

(PDT) Mis queridos amigos, ahora somos hijos de Dios pero todavνa no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sν sabemos, es que cuando Cristo regrese seremos como ιl, pues lo veremos tal y como ιl es.

(SyEspaρol) Amados mνos, ahora somos hijos de Dios, y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Ιl se manifieste seremos a semejanza de Ιl, y lo veremos tal como lo que Ιl es.

(R2001-rl-bg) Leefsta Frind, wie sent nu Gott siene Kjnja; oba daut es noch nich jeoppenboat waut wie nohaea selle senne. Wie weete oba daut wan hee woat jeoppenboat woare, dan woa wie soo senne es hee es, wiel wie woare am seene so aus hee es.

(R2001-rl-bg-unicode_on) Leefsta Frind, wie sent nu Gott siene Kjnja; oba daut es noch nich jeoppenboat waut wie nohaea selle senne. Wie weete oba daut wan hee woat jeoppenboat woare, dan woa wie soo senne es hee es, wiel wie woare am seene so aus hee es.

(RCV-rl-bg) Prea iubiyilor, acum skntem copii ai lui Dumnezeu. Wi ce vom fi, nu s`a arqtat kncq. Dar wtim cq atunci cknd Se va arqta El, vom fi ca El; pentrucq Kl vom vedea awa cum este.

(RV1960) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando ιl se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal como ιl es.

(RV-95-bg)

(RNKJV) Beloved, now are we the sons of YHVH, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(Rotherham) Beloved! now, are we, children of God; and, not yet, hath it been made manifest, what we shall be,—We know that, if it should be made manifest, like unto him, shall we be, because we shall see him, just as he is.

(RV1865)

(RV2000) Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no es manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que si ιl apareciere [(en nosotros)], seremos semejantes a ιl, porque le veremos como ιl es.

(RV60) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando ιl se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal como ιl es.

(RV95) Amados, ahora somos hijos de Dios y aϊn no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando ιl se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque lo veremos tal como ιl es.[4]

(RVA) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando ιl sea manifestado, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal como ιl es.

(RVG+) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando Ιl apareciere, seremos semejantes a Ιl, porque le veremos como Ιl es.

(SA) Queridos mνos, ahora somos hijos de Dios, y todavνa no se ha manifestado quι seremos. Sabemos que, cuando se manifieste (lo que hemos de ser; o, cuando ιl se manifieste), seremos semejantes a ιl, porque lo veremos tal como es.

(Nepali) प्रिय हो, अब हामीहरू साँच्चै नै परमेश्वरका सन्तान हौं र हामी कस्ता हुनेछौं भन्‍‌ने कुरा अझ प्रकट भएको छैन। तर हामीलाई थाहा छ कि जब उहाँ देखा पर्नुहुनेछ, हामी उहाँजस्तै हुनेछौं , किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी त्यस्तै देख्‍‌नेछौं।

(SB-MN) Queridos mνos, desde ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal y como es.

(SBVUJ) Queridos, ahora somos hijos de Di-s y aϊn no se ha manifestado lo que seremos.Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal cual es.

(Sch2000) Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.

(Schlachter) Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder, und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, daί, wenn Er offenbar werden wird, wir Ihm δhnlich sein werden; denn wir werden Ihn sehen, wie er ist.

(Septuaginta) Amados, ahora hijos de Dios somos, y aϊn no ha parecido lo que seremos. Sabemos que, si ιl pareciere, semejantes a ιl seremos; porque le veremos, asν como es.

(Slovenian AC) Ljubljeni, sedaj smo otroci Božji, a ni se še pokazalo, kaj bodemo. Vemo pa, da bodemo, ko se prikaže, njemu podobni, ker ga bomo videli, kakor je.

(SNT-rl-bg) Wapendwa, sisi sasa tu wana wa Mungu. Tutakavyokuwa baadaye haijulikani bado, lakini tunajua kwamba Kristo atakapotokea, tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo.
Kujitakasa Na Kuacha Dhambi

(TLA) Queridos hermanos, ΅nosotros ya somos hijos de Dios! Y aunque todavνa no sabemos cσmo seremos en el futuro, sν sabemos que, cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a ιl, porque lo veremos como ιl es en realidad.

(SRV) Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando ιl apareciere, seremos semejantes α ιl, porque le veremos como ιl es.

(SRV2004) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando ιl apareciere, seremos semejantes a ιl, porque le veremos como ιl es.

(VM) Amados mνos, ahora somos hijos de Dios; y todavνa no ha sido manifestado lo que hemos de ser; sabemos empero, que cuando ιl fuere manifestado, nosotros seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal como es.

(JER-con a) Queridos, ahora somos hijos de Dios y aϊn no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal cual es.

(Serbian DS) Ljubazni, sad smo deca Božja, i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se pokaže, biti kao i on, jer ćemo ga videti kao što jeste.

(Serbian DKc) Љубазни! Сад смо деца Божија, и још се не показа шта ћемо бити; него знамо да кад се покаже, бићемо као и Он, јер ћемо Га видети као што јесте.

(Serbian DKci) Љубазни! сад смо дјеца Божија, и још се не показа шта ћемо бити; него знамо да кад се покаже, бићемо као и он, јер ћемо га видјети као што јест.

(Serbian DSc) Љубазни, сад смо деца Божја, и још се не показа шта ћемо бити. Знамо да ћемо, кад се покаже, бити као и он, јер ћемо га видети као што јесте.

(Serbian EC.c) Драги моји, сад смо деца Божија и још се не показа шта ћемо бити. Знамо да ћемо - кад се он покаже - бити њему слични, јер ћемо га гледати онаквог какав је.

(Serbian LBc) Љубљени, сад смо деца Божја, и још се не показа што ћемо бити. Али знамо да кад се он покаже, бићемо слични њему, јер ћемо га видети као што јест,

(Serbian SPc) Љубљени, сада смо дјеца Божија, и још се не откри шта ћемо бити; а знамо да када се открије, бићемо слични Њему, јер ћемо га видјети као што јесте.

(Serbian SAc) Драги моји, сада смо Божија деца, а још се није показало шта ћемо бити. Али, знамо да ћемо, кад се он појави, бити слични њему јер ћемо га видети онаквог какав јесте.

(Serbian DK) Ljubazni! Sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i On, jer ćemo Ga videti kao što jeste.

(Serbian EC) Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo - kad se on pokaže - biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvog kakav je.

(Serbian SA) Dragi moji, sada smo Božija deca, a još se nije pokazalo šta ćemo biti. Ali, znamo da ćemo, kad se on pojavi, biti slični njemu jer ćemo ga videti onakvog kakav jeste.

(RVG) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando Ιl apareciere, seremos semejantes a Ιl, porque le veremos como Ιl es.

(RVG-R) Amados, ahora somos hijos de Dios, y aϊn no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando Ιl apareciere, seremos semejantes a Ιl, porque le veremos como Ιl es.


(HNN)


(Folkbibeln) Mina δlskade, vi δr nu Guds barn, och vad vi skall bli δr δnnu inte uppenbarat. Men vi vet att nδr han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty dε fεr vi se honom sεdan han δr.

(TCE) Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is.

(BJ) Queridos, ahora somos hijos de Dios y aϊn no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal cual es.

(tmb-rl-cw) Beloved, now we are the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be; but we know that, when He shall appear, we shall be like Him; for we shall see Him as He is.

(TMSG-rl-bg) But friends, that's exactly who we are: children of God. And that's only the beginning. Who knows how we'll end up! What we know is that when Christ is openly revealed, we'll see him--and in seeing him, become like him.

(tp)

(TRC) Dearly beloved, now are we the sons (chilren) of God, and (though) yet it hath (doth) not appear (appeareth not) what we shall be. But we know that when it shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is.

(UKJV) Beloved, now are we the sons of God, and it does not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(UPDV) Beloved, we are now children of God, and it is not yet made manifest what we will be. We know that, if he will be manifested, we will be like him; for we will see him even as he is.

(VM-SBA1929) Amados mνos, ahora somos hijos de Dios; y todavνa no ha sido manifestado lo que hemos de ser; sabemos empero, que cuando ιl fuere manifestado, nosotros seremos semejantes a ιl, porque le veremos tal como es.

(VIET) Hỡi kẻ rất yκu dấu, chνnh lϊc bβy giờ chϊng ta lΰ con cαi Πức Chϊa Trời, cςn về sự chϊng ta sẽ ra thể nΰo, thμ điều đσ chưa được bΰy tỏ. Chϊng ta biết rằng khi Ngΰi hiện đến, chϊng ta sẽ giống như Ngΰi, vμ sẽ thấy Ngΰi như vốn cσ thật vậy.

(volx2) Ihr Lieben, wir sind ja schon Gottes Kinder und gehφren zu seiner Familie. Man weiί aber noch nicht, wie wir sein werden, wenn Jesus uns vollkommen gemacht hat. Wir werden aber auf jeden Fall so sein, wie er auch ist. Wir werden ihn dann auch richtig sehen kφnnen, so wie er wirklich ist!

(wbt-rl-cw) Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: but we know that, when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(WENT-rl-bg) My dear brothers, we are God's children now. No one knows yet what we shall be like. But we know that when Jesus comes, we will be like him. We will see him as he really is.

(Whiston NT) Beloved, we are now the Sons of God, and it doth not yet appear what we shall be: We know, that when he shall appear, we shall be like him; for we shall see him as he is.

(WmsNT) Dearly beloved, we are now God's children, but what we are going to be has not been unveiled. We know that if it is unveiled, we shall be like Him, because we shall see Him as He is.

(WNT-rl-bg) Most dear brethren , now we be the sons of God, and yet it appeared not, what we shall be. We know, that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is.

(wnt-rl-cw) Dear friends, we are now God's children, but what we are to be in the future has not yet been fully revealed. We know that if Christ reappears we shall be like Him, because we shall see Him as He is.

(WS1175)

(WS990)

(Xhosa) Zintanda, ngoku singabantwana bakaThixo. Akukabonakali ke into esiya kuba yiyo; ke siyazi ukuba, xa athe wabonakala, sofana naye; ngokuba siya kumbona njengoko anjalo.

(Xhosa-TSP) Zintanda, ngoku singabantwana bakaThixo. Akukabonakali ke into esiya kuba yiyo; ke siyazi ukuba, xa athe wabonakala, sofana naye; ngokuba siya kumbona njengoko anjalo.

(IsiXhosa) Zintanda, ngoku singabantwana bakaThixo. Akukabonakali ke into esiya kuba yiyo; ke siyazi ukuba, xa athe wabonakala, sofana naye; ngokuba siya kumbona njengoko anjalo.

(Zulu) Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi, nxa ebonakaliswa, siyakuba njengaye, ngokuba siyakumbona njengokuba enjalo.


No comments: